Beleidsplan Jonge Socialisten Utrecht

Periode 2017-2018

Beleidsplan 2017-2018

Voorwoord

Hierbij presenteren wij het beleidsplan van JS Utrecht van 2017-2018. Wij willen door middel van dit beleidsplan aangeven wat wij als afdelingsbestuur dit jaar willen bereiken en hoe wat dat willen gaan doen. Onze doelen zijn in lijn met de doelen van de landelijk Jonge Socialisten in de PvdA. Wij hebben als afdelingsbestuur besloten dat we de nadruk op een aantal van deze doelen willen leggen en sommigen iets meer uit te werken. Hieruit is ook onze doelstelling voortgekomen. Deze doelstelling bepaald hoe wij dit jaar gaan invullen en wat wij dit jaar voor activiteiten en acties willen gaan organiseren.

In dit beleidsplan zullen wij onze doelen beschrijven en aangeven welke thema’s wij belangrijk vinden. Daarmee willen wij ook aangeven wat wij dit jaar als bestuur willen gaan doen en wat je van ons mag verwachten. Onze jaarplanning is daar ook op gebaseerd. Wij gaan dit jaar verschillende soorten activiteiten organiseren. We willen graag interessante sprekers uitnodigen en verschillende soorten trainingen geven. Wij zullen zelf activiteiten organiseren, maar ook samen met andere PJO’s, de PvdA Utrecht en andere organisaties in de stad. Alle activiteiten proberen we te laten passen in onze doelstelling en bij de vereniging. Als je een vraag hebt of leuke ideeën voor komend jaar, bel of mail ons dan gerust. Onze contactgegevens staan hieronder en zijn op de site te vinden.

Contactgegevens

Voorzitter                                                    Joachim Cornielje

06 53 38 17 63 / joachim.cornielje97@gmail.com

Secretaris/Vice-voorzitter                        Roos Hofstra

06 53 47 96 91 / rl.hofstra@students.uu.nl

Algemeen bestuursleden

Umar van der Pol – umarka@live.nl

Vertrouwenspersoon in de afdeling

Roos Hofstra                    06 53 47 96 91/ r.l.hofstra@students.uu.nl

Landelijke vertrouwenspersonen:

Bo Lemmers                     06 483 362 27 / blemmers@js.nl

Shirodj Raghoenath        06 400 990 04 / sraghoenath@js.nl

 

 

 

1.    Doelstelling

Er zijn een aantal vaste doelen die de Jonge Socialisten in de PvdA in Utrecht elk jaar willen bereiken. Dit is invloed hebben op de politieke lijn en het maatschappelijke debat, leden en niet-leden allerlei mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen en veel en diverse activiteiten organiseren. Ook wij zullen ons hier dit jaar hard voor maken. Wij willen deze doelen iets uitbreiden en ons op bepaalde punten focussen. Wij hebben gekozen voor drie hoofddoelen die wij willen bereiken door middel van onze acties en activiteiten. Deze hoofddoelen zijn aantrekkelijke, ontwikkelende en toegankelijke activiteiten, samenwerken en focus op zowel de stad als de provincie. Dit zullen wij samen doen met onze leden, andere afdelingsbesturen, het landelijk bestuur en andere organisaties die ons hierbij kunnen helpen. Wij staan dan ook altijd open voor ideeën of tips om alles uit dit jaar te halen. De hoofdoelen zullen hieronder toegelicht worden.

Aantrekkelijk, toegankelijk en op persoonlijke ontwikkeling gericht

 

Wij vinden dat de JS een vereniging is die voor iedereen toegankelijk moet zijn en vernieuwend moet zijn. Daarom hebben wij als een van onze hoofddoelen dit jaar om toegankelijke en vernieuwende activiteiten te organiseren. Met toegankelijke activiteiten bedoelen wij dat we activiteiten willen organiseren die interessant zijn voor een grote groep jongeren die politiek geïnteresseerd zijn. Wij willen een platform zijn voor iedereen die politiek leuk of interessant vindt, dit kunnen dus ook mensen buiten de JS zijn. Om dit te doen willen wij het komende jaar een aantal bekende sprekers uitnodigen om een lezing te geven over een actueel onderwerp. Wij hopen dat dit veel mensen trekt en dat we zo ook de naamsbekendheid van de JS kunnen vergroten. Ook denken wij dat het belangrijk is om maatschappelijk relevante sprekers uit te nodigen, omdat de JS naast een politieke jongeren organisatie ook een platform dient te zijn van maatschappelijk discussies.

Daarnaast willen wij ons dit jaar ook gaan richten op vernieuwende activiteiten. De JS is ook een leerschool waar je je zelf steeds meer ontwikkeld. Daarom willen wij dit jaar verschillende soorten trainingen gaan organiseren, zodat iedereen die dit wil binnen de JS kan groeien. Dit kunnen debattrainingen zijn, maar ook trainingen gericht op de campagne in maart. We willen dit soort trainingen geven en iets verder in het jaar deze nieuwe vaardigheden toepassen. Bijvoorbeeld door een debatavond te organiseren met andere PJO’s.

Naast deze activiteiten zullen wij de maandelijkse ledenborrel ook houden, iedere eerste maandag van de maand.

Samenwerking

 

Ons tweede doel is samenwerken. We willen dit jaar meer samen gaan doen met andere organisaties of verenigingen. Hiermee bedoelen we onder andere politieke jongeren organisaties (PJO’s). Vorig jaar is in Utrecht een samenwerking ontstaan tussen de JS, DWARS en PINK! in Utrecht. Dit jaar gaan we hier mee door en is het doel elke maand een activiteit te organiseren met z’n drieën over een politiek onderwerp.

Een leuke bijkomstigheid van deze samenwerking is dan ook dat de nieuwjaarsborrel samen georganiseerd wordt met veel andere PJO’s (JD, DWARS, JOVD, PINK, Perspectief en het CDJA).

Via deze samenwerking willen we ons ook gaan richten op het MBO. In dit plan is de Politiek Fabriek Utrecht(PFU) een belangrijke medestander. Door onder andere een ‘Get out to vote’ campagne op poten te zetten met focus op het MBO(waar opkomstcijfers voor verkiezingen vaak lager liggen). Ook organiseert de PFU een scholentour die onder andere een focus heeft op het MBO.

Als laatste proberen wij ook de banden met andere JS afdelingen te verbeteren. Zo gaan wij in januari een gezelligheidsactiviteit organiseren met JS Brabant.

 

Focus op zowel de stad als de provincie

 

Als JS Utrecht willen we meer de provincie in om onze leden daar op te zoeken en te activeren! We vinden het belangrijk om zichtbaarder te zijn als vereniging. Ons gebied is vrij groot met een even zo grote ledenbestand. We willen die leden bereiken door meer activiteiten te organiseren en te ondersteunen mocht er vanuit die gebieden een wens naar zijn.

Zo wordt er een politiek café in Veenendaal op dit moment georganiseerd met andere PJO’s. En willen we in Amersfoort ook een borrel houden. We hopen meer nieuwe mensen te kunnen trekken en hun interesse te scheppen voor de politiek. Want politiek is leuk en dat weten we!

Binnen ons gebied is er ook een andere ontwikkeling gaande. Namelijk de oprichting van een onderafdeling de JS Foodvalley. De JS Foodvalley zal het oude gebied van JS Wageningen beslaan. In dit project moet ook de samenwerking gezocht worden met JS Arnhem-Nijmegen. Het bestuur van de JS Utrecht ziet deze ontwikkeling met interesse tegemoet en wenst de initiatiefnemers veel succes!

 2.    Overige terreinen van belang

Het afdelingsbestuur van de Jonge Socialisten Utrecht werkt met vijf terreinen waarop we actief zijn. Wij zullen per terrein aangeven wat onze doelen zijn, wie daar verantwoordelijk voor is en wat wij op dat terrein willen gaan organiseren.

Terrein Aanspreekpunten
Actie Umar
Campagne en Communicatie Joachim
Leden Roos
Politiek Joachim
Secretariaat Roos

2.1            Actie

 

Met een bestuur van drie personen is het tot nu toe lastig geweest om politieke acties te organiseren. Dit is ook nog niet onze hoofd focus geweest de afgelopen maanden. Wel heeft het bestuur de demonstratie voor betere en betaalbare huurwoningen gesteund. Het steunen van acties zullen wij zeker doorzetten.

 

Vooral richting de gemeenteraad is het bestuur zeker van plan om nog acties te organiseren. Graag worden wij hierbij door leden van onze afdeling gesteund met nieuwe ideeën en uitgewerkte plannen.

2.2            Campagne en Communicatie

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht is een goede samenwerking met de PvdA Utrecht van groot belang. Wij geloven dat de PvdA Utrecht een goed verkiezingsprogramma heeft neergezet waar wij ons als JS achter kunnen scharen. Hiervoor hebben wij ook input geleverd. We zullen dan ook zo veel mogelijk onze leden proberen te motiveren om campagne te voeren. Dit zal voornamelijk gaan via sociale media als Facebook en WhatsApp. Daarnaast gaan we campagnetrainingen organiseren om iedereen voor te bereiden op de campagne. Zo kunnen we tijdens de campagne met zo veel mogelijk JS’ers en samen met de PvdA Utrecht campagne vieren.

 

De communicatie zal voornamelijk via sociale media en de nieuwsbrief gaan. Daarnaast willen we de website van de JS Utrecht meer gaan gebruiken en altijd up to date hebben. Alle activiteiten zijn ook daar te vinden, zodat ook mensen zonder sociale media of van buiten de JS alles kunnen volgen.

Alle activiteiten proberen we 2 tot 3 weken van te voren op zowel de site als op Facebook te zetten. Activiteiten met grote sprekers willen we minimaal een maand van te voren bekend maken. Promotie van evenementen of nieuws gaan wij voornamelijk via Facebook en de WhatsApp groep van JS Utrecht doen. Daarnaast zal er elke maand een nieuwsbrief gestuurd worden met alle activiteiten die gepland zijn en ander nieuws.

 

2.3            Leden

Wij geloven dat een actieve, leuke en ondernemende vereniging een van de belangrijkste factoren is voor een goed lopende vereniging en een groter ledenbestand. Daarom proberen we veel verschillende activiteiten te organiseren zodat er voor iedereen iets interessants bij zit en er veel mogelijkheden zijn om naar een activiteit te gaan.

 

Daarnaast is een online platform waarmee we in contact kunnen komen met geïnteresseerde ook een belangrijke factor in ledenwerving. Dit proberen wij voornamelijk via Facebook te doen, zo willen wij in de toekomst ook gebruik maken van advertenties om specifiek mensen die mogelijk interesse hebben in onze vereniging te benaderen.

 

Om nieuwe leden te werven zullen wij binnen onze eigen kringen mensen proberen te activeren om eens te kijken bij de JS of lid te worden. Ook zijn veel van onze activiteiten open voor zowel leden als niet-leden. Op deze manier proberen wij jongeren die politiek geïnteresseerd zijn te betrekken bij de politiek en bij ons en iedereen een kijkje te laten nemen in wat wij als vereniging doen. Daarnaast willen we bij de scholentour en de politieke fabriek Utrecht nieuwe leden werven en mensen enthousiast maken over de JS. Hierbij willen we extra focussen op MBO’ers. Bij alle ledenwerving proberen wij nog extra te focussen op het actief krijgen van vrouwelijke leden binnen de JS en te zorgen dat zij ook naar activiteiten komen.

2.4            Politiek

Een van de belangrijkste taken van een PJO is natuurlijk politiek. Wij hebben hieronder drie thema’s gezet die voor ons van belang zijn, namelijk wonen, arbeid en onderwijs Alle acties die wij doen en activiteiten die wij organiseren proberen wij in onze pijlers te laten passen.

 

Thema 1: Wonen

Een belangrijk thema voor de sociaaldemocratie en voor jongeren is wonen. In Utrecht betalen studenten nog altijd te veel huur en is er te weinig huisvesting beschikbaar. Dit horen wij veel om ons heen en hebben wij zelf ervaren. Hierdoor zijn er ook veel huisjesmelkers die veel te veel huur vragen voor een kamer. Dit kan niet langer zo. Wij denken daarom dat het van belang is dat het college hard aan het werk moet om meer huisvesting voor studenten te bouwen en er strenger wordt toegezien op huisjesmelkers. Naast studenten hebben ook starters last van een gebrek aan woningen, dus ook zij moeten gesteund worden.

 

Thema 2: Onderwijs

Onderwijs is voor ons als jongerenvereniging erg belangrijk. Veel van onze leden zitten namelijk op school of studeren nu. Daarnaast hangt onderwijs ook erg samen met arbeid en de toekomst die mensen tegemoet gaan. Onderwijs is daarom een onmisbaar hoofdthema van ons.

Via het onderwijs worden jongeren en kinderen ook erg gevormd. Politiek is hier ook een onderdeel van. Wij vinden het belangrijk dat ze in hun schooltijd en tijdens het studeren leren dat politiek voor iedereen interessant en belangrijk is en dat zij hier ook iets in te zeggen hebben. Dit is ook waar de scholentour en de politieke fabriek Utrecht grotendeels om draaien.

Thema 3: Arbeid

Goed werk, eerlijk loon en goede behandeling van personeel dient altijd een uitgangspunt te zijn van besluitvorming. Vanuit die visie proberen wij dan ook politiek te bedrijven. Te vaak zien we nog dat jongeren tegen minimumloon extreem hard moeten werken. Ook leveren jongeren vaak veel zekerheden in en moeten ze werken als verkapte zelfstandige. Deze trend dient te worden tegengegaan. Wij steunen de PvdA Utrecht, de landelijke PvdA en het landelijk bestuur in hun strijd tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

2.5            Secretariaat

Net zoals elke vereniging hebben wij ook een secretariaat nodig die op orde is en goed werkt. Hierbij gaat het om allerlei ondersteunende zaken zoals de financiën, de notulen en de nieuwsbrieven. Deze moeten verzorgd en netjes zijn. Ook moet het secretariaat goed contact onderhouden met het Landelijk Bestuur en de PvdA Utrecht, maar ook andere PJO’s en kijkt ze naar de lange termijn agenda.

3.    Jaarplanning

Hieronder staat de jaarplanning. Dit is een voorlopige planning dus hier kunnen nog dingen aan veranderen en als je een goed idee hebt, laat het vooral weten.

Maand Activiteiten
November 2016 ·       6 november: maandelijkse borrel

·       11-12 november: jubileumcongres

·       15 november: Links Lullen: Basisinkomen

·       22 november: Dries van Agt

December 2016 o   4 december: maandelijkse borrel

o   12 december: algemene ledenvergadering

o   18 december: debattraining Tim van Lieshout

Januari 2017 ·        januari: Nieuwjaarsborrel PJO’s

·       9/10/11  januari: campagnetraining

·       11 januari: Politiek café duurzaamheid

·       17 januari: Links Lullen

·       25 Januari: Kroegentocht met JS Brabant

·       29 januari: Thema: VS en Trump

Februari 2017 o   5 februari: maandelijkse ledenborrel

o   februari: Inhoudelijk evenement

o   –          februari: Links lullen

Maart 2017 ·       5  maart: Maandelijkse ledenborrel

·       maart: Internationale vrouwendag

·       –          15 maart: verkiezingsdag + Uitslagenavond

April 2017

 

 

o   2 april: Maandelijkse ledenborrel

o   april: Links lullen

o   april: Inhoudelijke activiteit

o   –         26-27 april: Koningsnacht- en dag

Mei 2017 ·       1 mei: Dag van de Arbeid

·       7 mei: Maandelijkse ledenborrel

·       –          mei: Links Lullen

Juni 2017 o   4 juni: Maandelijkse ledenborrel

o   16-17 juni: Voorjaarscongres

o   –          27 juni: Algemene ledenvergadering +   Bestuurswissel

 

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA