Beleidsplan Jonge Socialisten Utrecht

Periode 2016-2017

Voorwoord

Dit is het beleidsplan van het afdelingsbestuur van JS Utrecht voor het jaar 2016-2017. We beschrijven hierin wat we komend jaar willen bereiken en welke plannen we daarvoor hebben. Als afdeling van een landelijke organisatie en door onze sociaaldemocratische waarden, zijn het natuurlijk geen op zichzelf staande doelen. Het zijn accenten die wij als afdelingsbestuur willen leggen.

 

De missie/doelstelling laat zien wat onze belangrijkste opgave gaat zijn in dit bestuursjaar. Vanuit de doelstelling organiseren wij onze activiteiten en de missie bepaalt de toon waarin we dat doen. Om herkenbaar te zijn hebben we vier politieke thema’s gekozen en dwingen we onszelf om al onze eigen activiteiten hierin te laten passen. Verder staat onder doelen per terrein wat je van ons als bestuur mag verwachten.

 

Helemaal aan het eind staat een jaarplanning. Met een bestuur van 9 mag je ook een flink aantal activiteiten verwachten. In de jaarplanning staan de activiteiten die we zelf willen organiseren. Los daarvan kan het best zijn dat we activiteiten of acties organiseren samen met de PvdA Utrecht, werkgroepen van de JS, de Jong WBS, andere organisaties in de stad of met jullie als leden. De inhoud proberen we dus te bepalen aan de hand van onze politieke thema’s, maar de actualiteit kan ons altijd inhalen. Mocht je nu dingen missen of zelf ideeën, vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan vooral niet om te bellen of te mailen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Voorzitter                                                         Rik Dekker

06 15 65 28 73 / rikdekker_673@hotmail.com

Secretaris/Vice-voorzitter                         Max Tromp

06 30 40 54 71 / m.tromp@students.uu.nl

Penningmeester                                            Thijs Bolhuis

06 12 01 06 61 / bolhuismatthias@gmail.com

Algemeen bestuursleden

Denise ter Horst – deniseterhorst@gmail.com

Rümeysa Sahin-Kurt – rumeysa-sahin@hotmail.com

Jurriaan de Meijer – j.r.demeijer@live.nl

Lodewijk van der Meer – lodevandermeer@gmail.com

Sipan Mohamad Ali – sipanmanjo@gmail.com

Youri Eijsink – yourieijsink@hotmail.com

 

Vertrouwenspersonen in de afdeling

Max Tromp                        06 30 40 54 71 / m.tromp@students.uu.nl

Denise ter Horst              06 43 43 36 54 / deniseterhorst@gmail.com

 

Landelijke vertrouwenspersonen:

Edou Hamstra                   06 295 903 01 / ehamstra@js.nl

Twan Wilmes                   06 308 157 87 / twilmes@js.nl

 

1.    Missie/Doelstelling

De Jonge Socialisten in de PvdA in Utrecht wil ieder jaar een aantal dingen bereiken: invloed op de politieke lijn en het maatschappelijke debat, leden en niet-leden allerlei mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen en veel en diverse activiteiten organiseren. Ook het komende jaar blijven we ons hiervoor inspannen. Toch leggen we soms iets andere accenten. We hebben twee hoofddoelen die we proberen te bereiken door alles wat we doen heen.

Het landelijk bestuur kan deze doelen niet in haar eentje bereiken. Om succesvol te zijn, hebben we ieders hulp nodig en specifiek die van actieve leden, van afdelingsbesturen, van werkgroepen en alle anderen die onze missie delen. Daar gaan we het komende jaar graag mee aan de slag.

Ledenactivatie & -werving

Allerlei politieke organisaties hebben te maken met een krimp van het ledenbestand. Zo ook de PvdA, de JS en de JS Utrecht. Momenteel, 17 oktober 2016, telt de Jonge Socialisten Utrecht 206 leden. Dit zijn er zes meer dan een maand eerder. Op 31 december 2016 worden er 16,7% van onze leden uitgeschreven omdat zij te oud zijn. Dit zijn ongeveer 33 leden en het is het hoogste percentage van alle afdelingen. In september was +/- 34,3% van de leden vrouw, dat is 68 op 198 leden. Het aandeel actieve leden is momenteel ongeveer 10% dat zijn ongeveer 20 leden.

 

Om als afdeling richting de toekomst actief en levensbestendig te kunnen houden, is het belangrijk om te zorgen voor ledengroei. Vanwege de diversiteit is het ook belangrijk om geen mannenclub te worden en ook meer vrouwelijke leden aan te trekken. Nederland bestaat voor ongeveer 50-50 uit vrouwen en mannen, diezelfde verhouding zou ook moeten gelden in JS Utrecht.

 

Actie: onze mening in de stad laten horen

Als JS Utrecht hebben we een politieke boodschap. Die boodschap mag en moet gehoord worden in de stad en de regio. Dit doen we door klaar te staan en in te spelen op landelijke thema’s, maar ook de actualiteit uit de eigen omgeving om te zetten in politieke actie richting de gemeente(n), de provincie en de verschillende PvdA-fractie. Dat doen we door leden te mobiliseren op thema’s en ze ook meer bij het politieke werk te betrekken. Een voorbeeld is deelname aan de Stadspodium Utrecht en door een portaal te zijn richting de stad en het bestuur voor onze leden. We kunnen het niet met enkel onze leden. Ook andere organisaties moeten worden betrokken, omdat verandering nooit tot stand komt als je iets alleen doet.

2.    Uitgangspunten

We hanteren in ieder geval de volgende uitgangspunten voor alles wat we doen:

 

 • Bij al onze activiteiten kijken we met wie we kunnen samenwerken.
 • De leden de ruggengraat van de JS Utrecht.
 • De JS Utrecht is open, toegankelijk en bij ons is het gezellig.
 • De JS Utrecht is een democratische organisatie. Dat betekent dat iedereen over alles gaat en de meerderheid met respect voor de minderheid de koers bepaalt. Over politieke standpunten en afdelingszaken mag iedereen meepraten die dat wil.
 • De leden krijgen in principe alle ruimte om zich in de afdeling te ontwikkelen. Daarbij hoort ook ondersteuning als ze acties of activiteiten voor de JS Utrecht willen organiseren.
 • Debat is niet vrijblijvend en wordt vertaald in politiek concreet handelen waarover verantwoording wordt afgelegd.

3.    Doelen per terrein

Het afdelingsbestuur van de Jonge Socialisten Utrecht werkt met zeven terreinen waarop we actief zijn. Per terrein geven we aan wat onze doelen zijn, wat voor activiteiten we het komende jaar willen organiseren en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hier alvast een overzichtje:

 

Terrein Coördinator/Aanspreekpunten
Activiteiten Lodewijk, Denise, Sipan
Actie Rik, Jurriaan
Campagne en Communicatie Jurriaan, Lodewijk
Leden Youri, Denise
Politiek Rik, Max
Scholentour, MBO’s & Politiek Fabriek Utrecht Rümeysa, Sipan, Rik
Scholing Rümeysa
Secretariaat Max, Thijs

 

3.1.            Activiteiten

Een van de belangrijkste taken van de afdeling is de organisatie van activiteiten die iets te maken hebben met politiek of gezelligheid. De maandelijkse ledenborrels blijven bestaan, net als de regelmatige politieke cafés.

 

Met een bestuur van 9 mag de ambitie echter wel wat omhoog. Daarom willen we dit uitbreiden met regelmatige Lekencolleges, waarbij we een spreker/spreekster uitnodigen om iets over zijn/haar vakgebied te vertellen. Het verschil met de gebruikelijke politieke cafés is dat we hiermee iets meer worden geïnformeerd en de politieke discussie pas losbarst bij de borrel achteraf. Daarnaast proberen we in te zetten op minimaal drie activiteiten per maand.

 

Ook willen we de regio opzoeken. Concreet betekent dit activiteiten in Nieuwegein (1x), Hilversum (1x), Zeist (1x) en Amersfoort (2x).

 

Tot slot zoeken we voor activiteiten ook vaker de inhoudelijke samenwerking op met de werkgroepen van de JS of met PvdA Utrecht voor grote gasten of interessante onderwerpen.

 

Congres

Een landelijke activiteit die we naar Utrecht willen halen is het congres. Utrecht heeft vanaf deze zomer een Stay Okay midden in de stad. Behalve de mooiste grachten, rijkste historie en gezelligste locaties die midden in het land voor iedereen bereikbaar zijn, hebben we nu ook een topplek voor de overnachting. Genoeg redenen om het bid te winnen en er dus een uit te brengen.

 

3.2.            Actie

De JS staat landelijk bekend als een politieke jongerenorganisatie die ook bereid is tot actievoeren. Ook in Utrecht hebben we daar een geschiedenis mee. Als afdelingsbestuur gaan we ons hier bewuster richten. Bijvoorbeeld door een vlagactie op Coming Out Dag, acties op het gebied van huisjesmelkers of arbeidsmarktdiscriminatie.

 

3.3.            Campagne en Communicatie

We hebben met dit bestuur veel ervaring in huis in het gebruik van social media. De inzet daarop wordt actiever en gebruiken Facebook niet meer alleen als activiteitenkalender. Ook de website moet gevuld worden met verslagjes, blogs en nieuwsberichten. Na elke activiteit zorgt een bestuurslid voor een verslagje met foto’s. Promotie van Facebookberichten zal ook gaan plaatsvinden. Dit jaar willen we ook het opzoeken van de media weer intensiveren. Niet alleen omdat het campagnejaren worden, maar ook omdat we politiek iets te melden gaan hebben.

 

Alle activiteiten moeten uiterlijk 3 weken van te voren op Facebook en de website van de JS Utrecht staan. We gaan evenementen ook aantrekkelijker presenteren; denk aan banners en taalgebruik.

 

De campagne zal waarschijnlijk een social media campagne worden. Een van de ideeën die we hebben is om een filmp(je) te maken over elementaire onderwerpen die jongeren raken. Daarin willen we laten zien wat de JS voor elkaar heeft gekregen en waar we naartoe willen. Campagnevoeren is ook een goede vorm om leden te binden en te leren kennen. Leden activeren tijdens de campagne en ze aanzetten tot actie leidt tot een sneeuwbaleffect. De campagne van de Tweede Kamerverkiezingen willen we in nauwe samenwerking van PvdA Utrecht voeren. We leveren niet enkel campaigners, maar tonen we ook initiatief en brengen we ideeën in.

 

3.4.            Leden

Een club heeft weinig aan leden die niet actief zijn. Daarom moeten we het activeren van onze leden op de eerste plaats zetten. Een actieve afdeling geeft energie en heeft daarmee ook een aanzuigende werking voor nieuwe leden. Om leden te activeren willen we alle leden twee maal per jaar bellen. Het liefst door vaste mensen, dat zorgt voor herkenbaarheid. Ieder nieuw lid wordt bij aanmelding ook direct gebeld om hem/haar welkom te heten, uit te nodigen voor activiteiten en te vragen naar verwachtingen van het lidmaatschap.

 

We willen de leden ook eigenaar maken van acties en activiteiten. Ze betrekken bij het schrijven van plannen of het innemen van standpunten. Goede mogelijkheden zijn daarvoor het schrijven van een plan tegen huisjesmelkers, een plan over de problemen die nog bestaan bij studenten/jongeren die zelfstandig zijn maar nog net geen 18, en het leveren van input voor het lokale verkiezingsprogramma.

 

Voor ledenwerving zijn verschillende manieren. Ten eerste kan ieder lid in zijn/haar eigen netwerk zoeken naar potentiële leden. Het staat de leden ook altijd vrij om introducées mee te nemen, dit zullen we ook bij de meeste activiteiten communiceren. Daarnaast willen we op meer festivals en markten staan. Daarbij wordt ook dit jaar de UIT niet vergeten. Geïnteresseerden moeten we laten zien wat het lidmaatschap oplevert in sociale contacten, maatschappelijke betekenis en persoonlijke ontwikkeling.

 

Een concreet doel is het werven van meer vrouwelijke leden. Hiervoor willen we een brainstorm houden. Ook willen we aansluiten bij initiatieven die genomen worden vanuit PvdA Utrecht. De samenwerking met PvdA Utrecht en andere PvdA-afdelingen willen we ook gebruiken om in contact met jongeren die wel lid van de partij zijn, maar niet van de JS. Andersom willen we JS-ers die bij ons (actief) lid zijn ook wijzen op lidmaatschap van de PvdA.

 

3.5.            Politiek

Er zijn vier thema’s waar dit bestuur zich voor hard wil maken: Arbeid, Onderwijs, Wonen, Samen leven. We zoeken bij onze politieke stellingnames de samenwerking op met geestverwante maatschappelijke bewegingen en betrekken ze bij onze koers. Bij al de activiteiten die vanuit het afdelingsbestuur worden georganiseerd, zullen we ook kijken of het past in een van onze pijlers.

 

Tot slot zullen we ook lokaal input leveren aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. De inbreng voor de verkiezingsprogrammacommissie komt van de leden. Als de samenstelling en het tijdspad duidelijk zijn, zullen we verschillende avonden beleggen met leden en belangenorganisaties voor jongeren om plannen en ideeën te verzamelen.

 

Arbeid

Rond het thema arbeid zetten we ons in op drie onderwerpen: arbeidsmarktdiscriminatie, stageplekken voor Mbo’ers en in het verlengde daarvan anoniem solliciteren.

 

Dit willen we doen door in gesprek te gaan met Mbo’ers over stageplaatsen en of het lukt deze te krijgen. Ook kan gedacht worden aan het meedoen met verschillende sollicitatierondes bij bedrijven onder verschillende namen met hetzelfde CV en dezelfde brief. Tot slot willen we bij gemeenten en de provincie aandringen om te gaan beginnen met anonieme sollicitatieprocedures.

 

Wonen

Wonen voor jongeren is een thema waar we absoluut scherp op moeten blijven. Het leent zich voor ludieke acties, omdat het een aansprekend thema is. Onderwerpen zijn hierbij: studentenhuisvesting, sociale starterswoningen, huisjesmelkers.

 

Ook op het gebied van activiteiten kunnen we hier veel mee. Bijvoorbeeld een lekencollege “huurrechten” of een training “weerbaarheid tegen je huisbaas”. Goed om te noemen is ook de UIT-actie ‘kamertje verhuren’. Ook kunnen we iets positiefs bijdragen door voor de SP-wethouder een plan te schrijven om notoire huisjesmelkers aan te pakken. In andere gemeenten gebeurd het, dus in Utrecht moet dat ook lukken. Dit willen we doen door samen met leden in gesprek te gaan met de PvdA-fractie, de werkgroep Wonen van de PvdA Utrecht, de werkgroep Wonen van de JS, studentenorganisaties in Utrecht, woningbouwcorporaties en de Tweede Kamerfractie.

 

Onderwijs

Dat onderwijs en arbeid samenhangen, is duidelijk. Maar onderwijs heeft ook een vormende functie, die onze aandacht verdient. We moeten middelbare scholieren en mbo’ers (middels de scholentour en de PFU) overtuigen van het feit dat de politiek ook hen aangaat en dat zij het volste recht hebben om hun stem te laten horen. Ook is het belangrijk dat we scherp blijven op het onderwijs in Utrecht en dat we, middels de PvdA, misstanden aan zullen kaarten. Scholieren en studenten vormen immers het gros van de JS’ers.

Samen leven

We dragen een inclusieve en pluriforme samenleving een warm hart toe. Middels activiteiten als discussieavonden, politieke cafés en ludieke acties willen we de kennis over en de acceptatie van deze diversiteit vergroten. Met het oog op de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, waarin de groeiende tweedeling in de maatschappij  een belangrijk thema zal vormen, is het belangrijk dat wij leden en geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om hierover in gesprek te gaan. Daarbij hoort ook het debat aangaan over wat wel en wat niet getolereerd mag worden. Die zoektocht willen we bespreekbaar maken. Daarmee neem je mensen serieus. Daarnaast is het belangrijk om het contact met andere politieke jongerenorganisaties en gelieerde maatschappelijk betrokken organisaties te onderhouden.

 

Dit thema is erg breed en in de eerste paar maanden hebben we er al actie op ondernomen tijdens Coming Out Dag. Daarnaast willen we het debat aangaan over tradities en in gesprek met een vluchteling. In al deze acties zal de rode draad het gesprek zijn over wat wel en wat niet geaccepteerd kan worden en hoe onze samenleving wel of niet mag veranderen.

Overig/Actueel

We zullen deze thema’s in de gaten houden en er zo nodig met de PvdA-fracties (Gemeente en Provincie) over communiceren. Via hen kunnen we wellicht ook concrete resultaten bereiken. Ieder (bestuurs)lid zal zijn/haar oren en ogen open moeten houden, zodat we misschien ook aan kunnen sluiten bij verschillende maatschappelijke initiatieven. Het afleggen van werkbezoeken en het op touw zetten van acties, kunnen daarnaast eveneens opties zijn om bovengenoemde thema’s politiek te maken. Daarnaast zullen we, in samenwerking met de afdeling, de PvdA-fractie in de Utrechtse gemeenteraad scherp proberen te houden.

 

3.6.            Scholentour (& Politiek Fabriek Utrecht)

We hebben besloten om de Utrechtse scholen te gaan bezoeken in samenwerking met de PolitiekFabriek Utrecht (PFU). De PFU heeft immers de potentie om veel meer gedaan te krijgen dan een individuele politieke jongerenorganisatie.

 

Het contact is vernieuwd en Rik zal de overleggen met de andere PJO-voorzitters op zich nemen. Rümeysa zal de uitvoering van de scholentour en het contact met docenten op zich nemen namens JS Utrecht. Onze eigen ambitie is om dit jaar in ieder geval 5 middelbare scholen en 2 MBO’s te bezoeken. Daarnaast willen we ook dit jaar weer meedoen met de Week van het Geld op MBO Utrecht. Daarnaast willen we, in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen, een groot debat organiseren met de PFU.

 

3.7.            Scholing

Besloten is dat we dit jaar vier Masterclasses plaats zullen vinden en vier Campagne-trainingen.

Masterclasses: mei/juni/juli

 1. Sollicitatie training
 2. Presenteren
 3. Debatteren/onderhandelen
 4. Hoe omgaan met social media

 

Campagne-trainingen: december/januari

 1. Mensen aanspreken en in gesprek gaan
 2. Wat is de boodschap
 3. Gebruik van social media
 4. Overtuigen

 

3.8.            Secretariaat

Om als afdeling actief te zijn en alles vlot te laten verlopen, is een goed functionerend secretariaat van groot belang. Het secretariaat regelt alle ondersteunende zaken als financiën, notulen en nieuwsbrieven. Daarnaast houdt het contact met het Landelijke Bestuur en PvdA Utrecht voor organisatorische zaken en bewaken ze deadlines en de langetermijnagenda.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Jaarplanning

 

Maand Activiteiten
November 2016 –          3 november: Thema-avond tradities

–          7 november: Maandelijkse ledenborrel

–          19-20 november: Voorjaarscongres

–          23 november: Filmavond

–          26 november: Politieke ledenraad PvdA

December 2016 –          8 december: Lekencollege retorica

–          12 december: Maandelijkse ledenborrel

–          21 december: Algemene ledenvergadering + kerstdiner

Januari 2017 –          2 januari: Nieuwjaarsborrel?

–          9 januari: Maandelijkse ledenborrel

–          11 januari: Politiek café duurzaamheid

–          14-15 januari: PvdA congres

–          25 januari: Lekencollege Right to Relate

Februari 2017 –          2 februari: Lekencollege/ Politiek café

–          6 februari: Maandelijkse ledenborrel, te Amersfoort

–          15 februari: Debat tegen de JOVD

Maart 2017 –          6 maart: Maandelijkse ledenborrel

–          8 maart: Internationale vrouwendag

–          15 maart: verkiezingsdag + Uitslagenavond

April 2017

(Themamaand Sport & Ontspanning)

 

–          3 april: Maandelijkse ledenborrel

–          5 april: Sportmiddag

–          11 april: Filmavond

–          14 april: Lasergamen tegen de JOVD of met PFU

–          20 april: Thema-activiteit Homo’s en sport

–          21-23 april: Nieuwe ledenweekend

–          24 april: Spelletjesavond

–          26-27 april: Koningsnacht- en dag

Mei 2017 –          1 mei: Dag van de Arbeid

–          8 mei: Maandelijkse ledenborrel

–          13 mei: Songfestival

Juni 2017 –          5 juni: Maandelijkse ledenborrel

–          10-11 juni: Voorjaarscongres

–          21 juni: Algemene ledenvergadering + Bestuurswissel?

 

 

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA